Vedtægter for Lønholt og omegns Landsbylaug

Foreningens navn

Lønholt og omegns Landsbylaug

Foreningens formål

At varetage og formidle medlemmernes fælles interesser og sikre indflydelse i sager, der vedrører Lønholt og omegn. Desuden at fremme landsbyens trivsel. Foreningen kan arrangere fester og andre sociale tiltag.

Foreningen repræsenterer Lønholt i Fredensborg Landsbyråd

Medlemmer

Medlemmer skal være beboere i Lønholt og nærmeste omegn, defineret som matrikler tilhørende Lønholt by.
Medlemskab er gratis. Hver husstand har én stemme. Der kan stemmes med fuldmagt.

Årsmøde/Generalforsamling

Afholdes én gang årligt før 1. juli. Indkaldelsen sker 14 dage før pr mail. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling.*

Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes, hvis en aktuel sag opstår, eller hvis mindst fem medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen

På årsmødet/generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 3-5 personer, som konstituerer sig selv og vælger formanden. Bestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til Fredensborg Landsbyråd. Bestyrelsen tegner foreningen, leder indsatsen mellem årsmøderne/generalforsamlingen, og tager initiativ til afholdelse af de fastlagte sociale arrangementer.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling d. 25. februar, 2010

dirigent Ib Rasmussen

* Rettet på generalforsamlingen 4/6-2015Vedtægter til udskrift


Hjemmesiden for Lønholt Landsbylaug administreres af Ditte Johnsen
@