Bestyrelsesmøde d. 24/5 2018Deltagere: John, Katrine, Erik, Ditte
Emne: Seniorbofællesskab på landet?

I Fredensborg kommune er der ca 12.000 personer over 60 år, hvilket uvægerligt vil give flaskehalsproblemer på boliger egnet til ældre mennesker.
Man ved fra undersøgelser, at ældre mennesker klarer sig bedst hvis de er sammen med andre og bliver i deres miljø.
For os i landsbyerne vil det derfor være oplagt at se på mulighederne for at lave en form for bofællesskaber i landsbyerne.

Realdania by og byg har udskrevet en konkurrence om fremtidens seniorbofællesskab, hvor man vil satse på at lave mindre boliger og større fællesfaciliteter og integrere fællesskabet i det omkringliggende samfund. Det lyder som en model, der kan benyttes i en landsby.
Konkurrence om fremtidens seniorbofællesskaber

John tager emnet op i landsbyrådet, og hører om der er lignende tanker andre steder I kommunen.
Ditte arbejder på at få et borgermøde om seniorboliger i kommunen (herunder bofællesskaber)

Referent: Ditte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling d. 5/2 2018Generalforsamlingen blev i år holdt sammen med Bredbåndsforeningen på Fredensborg Rådhus. Da Landsbylaugets generalforsamling var en del af et større program, blev den trods det store fremmøde afviklet hurtigt og gnidningsfrit.

1.Formandens beretning:
John Øhlers berettede, at der havde været 2 bestyrelsesmøder, hvor bredbåndsprojektet havde været det væsentlige emne.
John har deltaget i 4 møder i Landsbyrådet, der består af repræsentanter for de 17 landsbyer i kommunen, hvor der tales om fælles problemer som trafik, infrastruktur, mobildækning, gadekær m.m.
Den årlige juletræstænding var som sædvanlig et hyggeligt arrangement. Der deltog 20 voksne, 7 børn 2 hunde og et kuld små killinger.

2.Økonomi:
Foreningen har ikke nogen egentlig økonomi, da der ikke opkræves kontingent.
Indtægterne består af salg af kaffe og kage øl og vand til juletræsarrangementet.
Udgifterne begrænser sig til hosting af hjemmeside og en ny lyskæde til juletræet
Kassebeholdningen er p.t. kr 179.

3.Valg af bestyrelse: Katrine Funk Andersen, der er formand for bredbåndsgruppen, og hidtil har været vores kontaktperson, indtræder i bestyrelsen.
Den gamle bestyrelse fortsætter og John Øhlers fortsætter som formand.

Fredensborg, d. 5.2 2017
Referent
Ditte Johnsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af orienteringsmøde

Lønholt Landsbynet
Grønholt Præstegård torsdag d. 20. april 2017
47 deltagere.1. Velkomst og introduktion v. Ditte Johnsen
Ditte bød velkommen, og opfordrede alle til at tjekke den adresseliste, der blev sendt rundt på mødet for at få rettet eventuelle fejl og noteret manglende e-mailadresser. Alle adresser skal være tjekket senest 31. maj, så der er overblik over hvilke adresser der er berettiget til tilskud.

2. Valg af dirigent og referent
Ditte bad om frivillige til de to hverv. Som dirigent meldte Ole Vedsted-Jakobsen sig, referent er Aase Tolstrup.

3. Erfaringer fra projektet i Grønholt v. Jens Grove-Rasmussen
Jens, som er en af kræfterne bag Grønholts landsbynet, orienterede om forløbet i deres etablering af fibernet, bl.a. undersøgelse af vilkårene for at få del i bredbåndspuljen, løbende orientering af beboerne samt kontakt og forhandling med mulige leverandører. Der viste sig hurtigt at være bred interesse, hvorefter samarbejdet med kommunen og den valgte leverandør tog fart.

Der blev taget tre tilbud, og fibernet fra YouSee blev valgt. De to andre tilbud var fra trådløse leverandører som blev fravalgt trods lavere pris, da Grønholt prioriterede en stabil forbindelse højere end en billigere.

Som udgangspunkt valgte man en egenbetaling pr. tilslutning på 4.000 kr., og opfordrede alle, herunder erhvervsvirksomhederne, til at betale mere. Derudover ydede kommunen tilskud på 1.000 kr. pr. tilslutning.

Inden for det valgte område gælder det om at få tilsagn fra flest muligt af beboerne.
I Grønholt opnåede man tilsagn fra 104 af 129 og kunne sende ansøgningen før tidsfristen udløb i slutningen af oktober sidste år. Et par måneder senere modtog man brev fra Energistyrelse om, at Grønholt kunne få del i puljen.

Den videre fremdrift ligger nu hos YouSee, hvorfra beboerne snarest vil modtage brev med bl.a. en mærkat til at sætte på husvæggen, der hvor fiberkablet skal føre ind. I løbet af sommeren bliver der gravet og fremført kabler og fibernettet skal være klar til brug til november.

Jens opfordrer til, at Lønholt kommer i gang så hurtigt som muligt. Alle aftaler skal være på plads inden 14. september 2017. Der skal beregnes nødvendig egenbetaling, etableres partnerskabsaftale, forhandles med kommunen og samles personlige underskrifter (ikke elektroniske) fra samtlige medvirkende husstande og virksomheder.

Jens fortalte også, at YouSee drifter hele systemet. Der vil være seks måneders binding til YouSee for 70% af de tilsluttede, men der kræves kun et basisabonnement, f.eks. internet. Der er ikke krav om køb af TV-pakke, så er man tilfreds med den man har, kan man bare fortsætte. De resterende 30% tilsluttede har ingen bindingsperiode – og efter seks måneder står alle frit. Der skal opfyldes en række kriterier for at få point nok til tilskud.

Energistyrelsen har lavet en god orientering til borgerne, som kan læses på Information til borgerne fra Energistyrelsen

4. Spørgsmål til projektet
Der blev spurgt om muligheden for en senere tilslutning, hvis man ikke har været med fra start.
Jens Grove-Rasmussen mener ikke, at der vil være noget til hinder for en senere tilslutning i forbindelse med salg, hvis en ny ejer ønsker det (sandsynligvis mod egenbetaling), men at det er et problem, hvis den nuværende beboer ikke deltager fra start og senere fortryder.

Et andet spørgsmål berørte muligheden for i stedet at få TDC til at etablere en fremskudt central på det nuværende kobbernet.
Ditte kunne fortælle, at det er sket i Kirkelte, der skulle samle 50 deltagere for at få en sådan central. Det var gratis for dem, men de afskar sig samtidigt fra senere at få tilskud til fibernet, og ikke alle kunne være med pga. afstand.

5. Oprettelse af arbejdsgruppe
Syv personer meldte sig til en arbejdsgruppe, der vil sikre gennemførelsen af det omfattende projekt:

Katrine Funk Andersen, Kongevejen 114
Ole Vedsted-Jakobsen, Kongevejen 100
Andreas Magnussen, Oldvejen 4
Tobias Fonsmark, Grønholtvej 88
Erik Daugaard, Høje Lønholt 10
Xenia Lansner, Høje Lønholt 12A
Simon Holmgaard, Lønholtvej 2

Desuden meldte Erik Nielsen sig til at hjælpe med eventuelt ”fodarbejde”, hvis det bliver nødvendigt at gå fra hus til hus for at få flere med,
og Ditte Johnsen vil fortsat administrere mailadresserne.

Referent Aase Tolstrup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling Lønholt landsbylaug den 2. Juni. 2016Formandens beretning:
John har deltaget i Landsbyrådets møder (rådet der samler de forskellige landsbylaug i kommunen). Der vil blive udsendt referat senere.

Den 13. august vil Grønholt Landsbylaug afholde det årlige loppemarked. Lønholterne er inviteret til at udstille! Men herom senere!

Indkomne forslag fra medlemmerne.
Beboere i Høje Lønholt har endnu engang udtrykt deres bekymring for fyrværkeri, affyret tæt på huse med stråtag.
Landsbylauget henstiller indtrængende til at folk, om at overholder politivedtægterne ang. affyring af fyrværkeri!

Ref. Mette


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat : Generalforsamling Lønholt Landsbylaug

Dato : 04.06.2015

Referent : Lars Holfelt

Torsdag den 4 juni 2015 kl. 19.30 afholdtes den årlige ordinære generalforsamling i Lønholt Landsbylaug.

Dagsordenen er tidligere udsendt på mail til alle beboere i Lønholt.

Ad 1 – Valg af dirigent / referent

Som dirigent og referent blev Lars Holfelt (kasserer) udpeget.

Lars Holfelt takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var fremsendt iht. til foreningens vedtægter. Generalforsamlingen var således lovlig og beslutningsdygtig. Herefter blevet ordet givet videre til John Øhlers (formand), for dennes beretning.

Ad 2 – Formandens beretning

Formanden kom i sin beretning ind på de emner og arbejdsområder, som den samlede bestyrelse har arbejdet på i det forgangne år.

Således blev følgende emner berørt i beretningen:

‐ Landsbyråds møder, vedr. moser og skydebaner

‐ Deltagelse i det kommunale arrangement
Stort fremmøde, Lars Simonsen lyttede og noterede
Grønne råd deltog
Orientering om:
Forbedring af IT forhold i landområderne
Renovering af Fredensborg bymidte
Forbedring af den offentlige transport i landzonen
Høje klimamål for Fredensborg kommune
Generelt var arrangementet godt og der var positiv feedback

‐ Registrering af bevaringsværdige bygninger – SAVE

‐ Vellykket juletræs arrangement (hvor der er plads til mange flere :-)

Efter endt beretning blev ordet givet tilbage til kasseren, Lars Holfelt.

Ad 3 - Regnskab

Siden sidste generalforsamling, har vi afholdt et juletræs arrangement, hvor der traditionen tro blev solgt hjemmebag, kaffe samt øl og vand. Med fradrag af de få omkostninger vi har i foreningen så udgør den samlede kassebeholdning nu DKK 617,50

Regnskab foreligger hos kasseren (Høje Lønholt 8)

Ad 4 – Indkomne forslag

Under dette punkt blev emnet vedtægtsændringer debatteret.
Bestyrelsen fremsatte forslag om vedtægtsændringer.

Følgende vedtægtsændringer blev fremsat og vedtaget på generalforsamlingen:

Punkt
Årsmøde/Generalforsamling

Ny tekst: Afholdes én gang årligt før 1ste juli.
Ny tekst: Indkaldelsen sker 14 dage før pr. mail.
Ny tekst: Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet andre forslag.

Ad 5 – Valg af bestyrelse

Finn Løvgreen ønskede at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen takkede Finn Løvgreen for hans arbejde og engagement i Lønholt Landsbylaug.

Den øvrige bestyrelse modtog genvalg med applaus.

Ad 6 ‐ Evt.

Der var ingen emner under eventuelt.

Herefter gik generalforsamlingen over til lidt hyggelig og løs snak, hvorfor dirigenten nedlagde sit hverv og takkede for god ro og orden.

Tak til Erik Nielsen for at lægge lokaler til generalforsamlingen.

Referent

Lars Holfelt

Lønholt 19 juni 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mødereferat for bestyrelsesmøde hos Ditte
onsdag den 29. november 2014

Deltagere: Lars, Ditte, John og Finn. (Mette og Erik var fraværende)

 1. John fremlagde info fra borgermøde vedr. busforbindelser, kommunen vil prøve at nedskære/spare kr. 700.000 dette indebærer store forringelser for ydeområder i kommunen hvor især skolebørn og ældreborger bliver ramt.
   
 2. John medbragte ligeledes en invitation til at deltage i Grønholt loppe/kræmmemarked 2015 september måned, en stadeplads for nuværende koster en flad halvtredser nærmere info følger!
   
 3. Jeg har nu fået resultaterne fra kommunen fra sommerens trafikmålinger (som de udførte midt i fabriksferien). Gennemsnitshastigheden er lige under de tilladte 50 km/t. Men det fremgår også, at der er en del, der kører for stærkt, i og med at 85% fraktilen (det 15% af køretøjerne kører over) ligger på 58,4 km/t. Når jeg kigger nærmere i tællingen, kan jeg se, at der er enkelte (8 køretøjer i løbet af tælleperioden), der kører mellem 70 og 80 km/t. Årsdøgntrafik (ÅDT) er det antal køretøjer, der kører gennem Lønholt i døgnet. På Grønholtvej kører der 576 køretøjer i døgnet. Af dem er 34 større køretøjer som lastbiler, busser m.v.
   
 4. Lars har observeret en del skrald fra diverse cykelløb igennem byen især det nyligt overstået KMD ironman hvor der efterfølgende har været en mangelfuld oprydning, Lars indgav en klage, men fik ikke rigtig noget ud af det udover at løbet skal afholdes i Jylland til næste år, dette kan vi så glæde os over.
   
 5. Vi havde en snak omkring E-boks mv. hvor alle borgere i større grad er tvunget til at ordne deres kommunikation til det offentlige via pc/internettet, dette kan være en udfordring for mange, især ældre borger og når der ligeledes er problemer med internet forbindelsen via de gamle kobber/bly kabler hvis alder stammer langt tilbage i det forrige århundrede med dårlig download til følge, dette problem ligger især ude i landsbyerne. John oplyser at vores landsbyråd vil høre kommunen om der vil blive gjort nogle tiltag til af forbedre dette.  
   
 6. OBS-OBS-OBS Skadedyr/rotter hvis man konstatere/har problemer med dette skal man henvende sig til Kiratin/kommunal skadedyrs bekæmpelse tlf. 7027 3788, dette er gratis og man har pligt til at anmelde.!
   
 7. Der bliver traditionen tro sat juletræ op ved frysehuset, hvor lyset bliver tændt onsdag den 26. november kl. 17, Der bliver ophængt posters, John sørger for juletræ og opsætter dette sammen med Lars.

Vi takkede Ditte for husly til mødet. (Der blev ikke aftalt dato for nyt møde!)

P.s. forslag/debatemner modtages meget gerne

Referent
Finn Løvgreen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat : Generalforsamling Lønholt Landsbylaug

Dato : 03.06.2014
Referent : Lars Holfelt
Tirsdag den 3 juni 2014 kl. 19.30 afholdtes den årlige ordinære generalforsamling i Lønholt Landsbylaug.

Dagsordenen er tidligere udsendt på mail til alle beboere i Lønholt.

Ad 1

Som dirigent og referent blev Lars Holfelt (kasserer) udpeget.

Lars Holfelt takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var fremsendt iht. til foreningens vedtægter. Generalforsamlingen var således lovlig og beslutningsdygtig.
Herefter blevet ordet givet videre til John Øhlers (formand), for dennes beretning.

Ad 2

Formanden kom i sin beretning ind på de emner og arbejdsområder, som den samlede bestyrelse har arbejdet på i det forgangne år.
Således blev følgende emner berørt i beretningen:
‐ Gadekærets tilstand
‐ Hullerne i Grønholtvejen
‐ Det manglende busskur på Kongevejen
‐ Skolevejen i Lønholt, for de børn der benytter off. transport
‐ Registrering af bevaringsværdige bygninger – SAVE
‐ Trafikhastigheden på Grønholtvej
‐ Opdatering med nyt fra Landsbyrådet
‐ Vellykket juletræs arrangement (hvor der er plads til mange flere

Efter endt beretning blev ordet givet tilbage til kasseren, Lars Holfelt.

Ad 3

Siden sidste generalforsamling, har vi afholdt et juletræs arrangement, hvor der traditionen tro blev solgt hjemmebag, æbleskiver, kaffe samt øl og vand. Med fradrag af de få omkostninger vi har i foreningen så udgør den samlede kassebeholdning nu DKK 899,‐

Regnskab foreligger hos kasseren (Høje Lønholt 8)

Ad 4

Under dette punkt blev emnet trafik debatteret.
Diskussionen gik bl.a. på hastigheden på Grønholtvej. Problemstillingen er de gennemkørende trafikanter,som kommer fra Grønholt mod Lønholt (Kongevejen) og vice versa. Her er den oplevede fart et pænt stykke over det tilladte for en række bilister.

Det manglende busskur i nordgående retning på Kongevejen, var også et varmt emne, samt skolevejen til og fra begge busskure.
Samtidig var det et stort ønske, at få vurderet sikkerheden omkring det nordgående bus stoppested. Det er meget farligt sted at vente, når venstre svingende biler holder og venter på at kunne køre ind i Lønholt (mod Grønholt).
Mange trafikanter vælger at overhale indenom og kommer gang på gang ind på busholdepladsen, med risiko for at ramme ventende passagerer til bussen.

Et enkelt hul i vejen ”fejrer” 6 måneders fødselsdag, hvor kommunen kun har evnet at opsætte lys og en chikane. Nu fungerer lyset ikke længere og chikanen ser lidt træt ud efter en række påkørsler.

Konklusionerne på punkt 4 blev

‐ Bestyrelsen rykker Fredensborg Kommune for en trafiktælling gennem Lønholt
‐ Bestyrelsen rykker Fredensborg Kommune for en dato på opstilling af det nye busskur
‐ Bestyrelsen sender en skriftlig anmodning til Fredensborg Kommune for at få et møde, hvor trafikken, bus stoppestederne og farten skal på dagsordenen
‐ Bestyrelsen beder Fredensborg Kommune gennemgå Grønholtvejens tilstand og få lappet huller

Ad 5

Et andet varmt emne i disse tider.
Bevaringsværdige huse (SAVE), fredninger og lokalplan.

Alle der bor i bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune har modtaget et brev, hvor kommunen beder om lov til at fotoregistrere (udvendigt) de bygninger, som kommunen selv har fundet frem til er bevaringsværdige. Man kan sige nej til denne registrering, hvilket enkelte har gjort – men det store spørgsmål er så om bygningen bliver taget af listen?

Ditte (best. medlem) kunne referere til en række artikler omkring de problemstillinger, der kan være forbundet med at få sin ejendom vurderet bevaringsværdig i et eller andet omfang.

Således har nogle boligejere svært ved at sælge, eller opnå den rigtige pris på deres ejendom når kommunen har været forbi og sat en bevaringsværdi på ejendommen. Køberen kan finde på at springe fra, da der pludselig foreligger klausuler for renovering og almindelig bygningsvedligeholdelse.

Generelt var det opfattelsen, at informationsniveauet fra Fredensborg Kommune har været meget mangelfuldt omkring SAVE projektet, da flere boligejere står tilbage med en række uafklarede spørgsmål.

Ydermere kan det undre, at Hørsholm Kommune har en puljeordning, hvor ejere af bevaringsværdige ejendomme kan søge støtte til renovering. Findes en lignende ordning i Fredensborg Kommune?

Konklusionerne på punkt 5 blev

‐ Bestyrelsen undersøger om Fredensborg Kommune har en puljeordning
‐ Bestyrelsen vender den manglende klarhed og information med Fredensborg Kommune

Ad 6

Der var ikke ligefrem kampvalg til de spændende bestyrelsesposter, så den samlede bestyrelse modtog genvalg med applaus.

Ad 7 Evt.

Her blev emner som gadekærets tilstand endnu engang bragt til debat, men vi afventer Høje Lønholt Vejlaugs tilbagemelding i sagen omkring gadekæret.

Støj fra Skydebanen blev også bragt op, her kunne Erik Nielsen (best. medlem) oplyst, at skydebanen i Langstrup Mose har en godkendelse frem til år 2030.
Skydebanen har selv tilbudt at opsætte støjvolde eller støjskærme, men har fået nej fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ditte (best. medlem) kunne oplyse der desværre ikke havde været den store opbakning til hendes forslag om en petanque turnering (bag Gittes madhus).

Herefter gik generalforsamlingen over til lidt hyggelig og løs snak, hvorfor dirigenten nedlagde sit hverv og takkede for god ro og orden.

Referent
Lars Holfelt

Lønholt 16 juni 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde hos John den 27. Februar 2014.

Tilstede var: Lars - Ditte - John - MetteLøs snak om mangler og småskader i Lønholt og omegn.

Forsøg med en side, hvor Lønholtere kan tilbyde deres tjenester, foreløbig kaldet "til tjeneste"
Ditte arbejder videre med det

Petanque på kommunens plads nede bag brugsen. Vi prøver om der er stemning for en ugentlig gang petanque søndag formiddag.
Ditte sender indkaldelse når vi starter.


Den årlige generalforsamling bliver afholdt i Grønholt Præstegårds lokaler den 3. Juni kl. 19,30.
Ditte laver indkaldelsen.
Mette sørger for booking og nøgle.
Lars og Ditte sætter opslag op rundt omkring.
Finn sørger for øl/vand.
Ditte for kaffe/te
Mette og John for kager.

Punkter efterlyses.
Mette kunne godt tænke sig et punkt hvor vi diskuterer fartbegrænsning på Grønholtvej - hvad er status på de "følere" der har været ude.

Referant Mette

_____________________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde d. 7/11 hos Ditte
Deltagere: John, Mette, Erik, Lars, Ditte

1. Juletræstænding: onsdag d. 27/11 kl 17
John sørger for juletræ og Lars sætter det op.
Rita og Ditte bager, de andre har kaffe med
Finn sørger for øl og vand
Husk vi skal have nogle fakler eller lign. det manglede vi sidste år!!!!!

2. John og Erik har været til møde på kommunen om landzoneproblematikker.
Det lader til, at der sker lempelser i forhold til brug af bygninger på landet.
Findes der et referat fra mødet?????

3. Gadekær: Landsbylauget afventer Høje Lønholt Vejlaugs udspil, da den berørte vej og den kraftige bevoksning er deres område.
Erik Nielsen har fået installeret et iltningsanlæg i sin sø. http://www.soedoktoren.dk/ Vi afventer spændt forårets komme for at se, hvordan det har fungeret.

4. Busstoppestedet overfor Gittes Mad og Delikatesser er uden læskur og uden lys.
Lars kontakter kommunen for at forklare sagens alvor, da man her i den mørke tid hverken kan se stoppestedet eller de ventende, som oftest er børn.
Vi håber på en hurtig løsning.

5. Årsskrift 2013 fra Fredensborg-Humlebæk lokalhistorisk forening: Carl Oluf Petersen har skrevet en gyser fra fortiden i det og foræret bestyrelsen et eksemplar. Tak for det :-)

6. Hjemmeside: En side (mur/væg/opslagstavle)søges etableret,
hvor medlemmerne kan reklamere for hvilke tjenstydelser de kan tilbyde.

7. Næste møde 27/2-2014 hos John.

Referent: Ditte

_____________________________________________________________________

Mødereferat for generalforsamling, tirsdag den 28. maj 2013.

 Grønholt præstegård-mødesal.

 

1.      Dirigent/referent.

John startede generalforsamlingen med at byde alle velkommen og takkede de fremmødte for deltagelse (5 stk.). Herefter foreslog han Lars som dirigent og undertegnet som referent, vi takkede for vores hverv.

 

2.      John aflagde herefter en fin årsberetning, hvor han gennemgik laugets arbejde i det forgangne år(se referater). Det skal fremhæves at klubbens hjemmeside bliver rost fra alle sider.

 

3.      Økonomi. Lars (kasserer) aflagde regnskab, kassebeholdningen er på kr. ca. 690,- så det løber fint rundt! 

 

4.      Indkomne forslag. Ingen!

 

5.      Evt. undertegnet talte lidt om alternative energi former , hvis man kan kalde det alternativer mere (starten var vel nok oliekrisen i 70-erner) der kan specielt fremhæves diverse varmepumpe systemer disse kan bruges til alle huse i en eller anden form.  Der blev aftalt at lave en skovtur(jordbærtur) løber af stablen den 28. juni

 

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til de fremmødte og tak for lån af mødesal

Referent

Finn Løvgreen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mødereferat for bestyrelsesmøde hos Lars, torsdag den 18. april 2013

Deltagere: Lars, Ditte, Erik, John og Finn. (Mette fraværende)

1.      Fastlæggelse af generalforsamling, Mette tager kontakt for lån af lokaler på præstegården (se næste punkt) forslaget er den 28. eller den 30. maj 2013

2.      Det skal for en god ordens skyld fremhæves at generalforsamlingen bliver den 28-5-2013 kl. 19.30 foregår i forsamlingssalen på Grønholt præstegård (der er lokalerne til rådighed iflg. Mette)

3.       Der bliver ophængt posters/opråb om generalforsamling Ditte og Lars sørger for dette

4.      På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske Gittes Delikatesser held og lykke med den nye forretning

5.      John vil tag kontakt til Jesper Christensen (kommunen) i et forsøg på at få styr på gadekæret omkring sikkerheden ved grusvej 

Vi takkede Lars for husly til mødet (det var hyggeligt)

Næste møde den 16. maj 2013 kl. 19.30 hos Erik

P.s. forslag/debatemner modtages meget gerne

Referent
Finn Løvgreen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde d. 15 11.2012

Deltagere: Mette, John, Lars, Ditte
Afbud fra Finn og Erik


Gadekær
Der er kommet svar fra borgmesteren vedr vores henvendelse om gadekærets tilstand.

- Kommunen vil snarest analysere bundslammet
- Kommunen checker jævnligt overløbsdrænet
- Vi er velkomne til at kontakte Vej og Park for et møde


Spørgsmålet om sikkerheden ved kørsel på Høje Lønholt vejen mangler der svar på, så vi skriver igen.

Formanden for Høje Lønholt vejlaug kontaktes for deltagelse i møde med kommunen

Tidligere formand Josee Linnemann kontaktes for tidligere korrespondance med kommunen


Juletræstænding


Juletræet i Lønholt tændes i år torsdag d. 29 november kl  17

Juletræ + opsætning: - John
Fakler + lys: - John, Lars
Æbleskiver m tilbehør: - Ditte
Termokaffe: - John, Lars, Mette
Te + Kakao: - Ditte
1-gangs service: - Ditte
Øl + vand: - Finn?


Velkomst til nye beboere i  Lønholt

Der er lavet et velkomstbrev i pdf som beboere i Lønholt kan udskrive og give til nye naboer
se her


Næste møde: Torsdag d. 21/3- 2013 hos Lars, Høje Lønholt


Referent: Ditte

----------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde hos John d. 30. August.

Tilstede:  Ditte, Erik, John og Mette.


Vi startede med en havevandring hos John. Bag hans "uskyldige" hus ud til Kongevejen gemmer 2 Tønder land med frodig have og 7 store og små huse til forskellige formål.

1. Havevandringer.

Forårets fælles arrangement kunne være vandringen i udvalgte medlemmets have - herom senere.


2. Lønholt gadekær.

Bagefter "rundede" vi udfordringerne ved gadekæret i Lønholt. Hvad er fordele/ulemper ved eksempelvis oprensning/sikring/vedligeholdelse af gadekæret? Vi beder jer om at komme med indspark ang. gadekærets fremtid!!


3. Brev til nytilflyttere.

Ditte tilbød at lave et velkomst brev med stort og småt om landsbylauget. Brevet kan ligge på hjemmesiden og udskrives til nye naboer.
Næste bestyrelsesmøde: 20 september kl. 19,30 hos ?.


Ref. Mette

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mødereferat for generalforsamling, onsdag den 30. maj 2012.

Grønholt præstegård-mødesal.

1. Dirigent/referent.
John startede generalforsamlingen med at byde alle velkommen og takkede de
fremmødte for deltagelse (5 stk.). Herefter foreslog han Lars som dirigent og
undertegnet som referent, vi takkede for vores hverv.

2. John aflagde herefter en fin årsberetning, hvor han gennemgik laugets arbejde i det
forgangne år. Det skal fremhæves at klubben har fået egen hjemmeside med Ditte som
webmaster.

3. Økonomi. Da en hjemmeside koster penge ca. kr. 300,-(domæne) har klubben
besluttet at der skal være en kassér, dette hverv har Lars påtaget sig og han overtog en
kassebeholdning på kr. 600,- det hele skulle gerne løbe rundt med indtægter fra diverse
events/donationer!

4. Indkomne forslag. Ingen!

5. Mette fra festudvalget blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Tove hun ønskes
velkommen, øvrig bestyrelse fortsætter uden ændringer..

6. Evt. Der er valg af bestyrelsesmedlemmer til menighedsrådet til september, så hvis der
nogen der skulle have lyst til at have medindflydelse på dette arbejde, så skulle der være
en chance, dette bliver slået op i lokalavisen. (opfordring).
Der blev talt om alternative energiformer, som er rivende udvikling i disse år, diverse
varmepumper og solenergi og egen el-producent kan man også blive, så hvis der er
nogen derude, der vil dele erfaringer/oplysninger, så kom endelig med dette.
Der blev også talt om en eller anden form for fællesanlæg til landsbyen nu når den olie
opvarmet energiform skal udfases (debat).
Der blev spurgt om bjørneklo var et problem i området!? Bestyrelsen har intet hørt, men
fik oplyst at der var en del på jordstykket som de fleste kender som ”grunden” Lønholvej
(det må tages op).
Der blev foreslået at man udnævnte et lokalt hus/gård til---!! for ligesom at fortælle dets
historie i ord og billeder, forslaget lyder spændende, så hvis man kunne nedsætte en
interesse gruppe for dette, kunne man da godt bringe det på hjemmesiden!.
Winnie Sørensen Lønholtvej, vil godt lægge hus til, til en aften med lokalhistoriske
fortællinger, så vi må se om der kan staples noget på benene.
Alt under evt. vil blive taget op på kommende bestyrelsesmøder.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til de fremmødte og tak for lån af mødesal

Referent

Finn Løvgreen

Mødereferat for bestyrelsesmøde hos Ditte, torsdag den 22. marts 2012

Deltagere: Lars og Erik, Mette, John, Ditte, Finn. (Tove fraværende)

1. Vi skal gøre alle opmærksom på at vores hjemmeside så her er linket

www.lonholt.net

2. Rettelse 2/5!!! Generalforsamlingen er flyttet til onsdag d. 30 maj i Grønholt Præstegård (Vi har fastsat datoen for generalforsamlingen til den 3. juni 2012 kl. 11.00 hvor alle vil være
velkomne, i denne forbindelse vil der blive opstillet overdækning/borde for fællesspisning
og grilning, derfor vil vi opfordre de fremmødte til at tage egen madkurv med, øvrig info
følger sammen med opslaget til generalforsamlingen. Åstedet for generalforsamlingen
holdes på engen bag den gamle brugs!)

3. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8. maj modtages gerne, på mail
til et af bestyrelsesmedlemmerne.

4. der opfordres alle til at fortælle/skrive lokalhistorier må gerne fortælles/læses til
forsamlingen

5. Opfølgning på hastighedsregulering gennem byen (Grønholtvej), undertegnet!

Vi takkede Ditte for et hyggeligt møde (som altid)

Næste møde tirsdag den 8. maj 2012 kl. 19.30 hos Mette

P.s. forslag/debatemner modtages meget gerne

Referent
Finn Løvgreen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde 19. Januar 2012-01-21 hos Erik Nielsen

Deltagere: Erik, John, Lars, Ditte. Afbud fra Finn og Tove.

1. Juletræ:

John og Erik fjerner juletræet ca 1. Februa

2. 40 km skilt i Lønholt:

John har kontaktet kommunen for at høre om mulighederne for at få hastighedsbegrænsning på Grønholtvej

Det kræver følgende:

1.       Trafiktælling

2.       Polititilladelse

3.       Særlige forhold skal være til stede

4.       Politikerne skal høres om bevillinger til anlæg evt etablering af indsnævringer/vejbump

5.       Tages med i næste trafiksikkerhedsplan.

Vi mener i høj grad der er særlige forhold, der gør sig gældende, da vejen er stærkt trafikeret, og der ikke er fortov til de mange, især børn, der går langs vejen, når de skal til bussen.
Trafikken er en blanding af store landbrugsmaskiner, hestetransporter, personbiler, lastbiler og cykler, så der opstår mange uventede og farlige situationer.

Mht etablering af anlæg, skønnes det unødvendigt, da vejsvingene alene bør indikere, at der skal køres forsigtigt.
Finn går videre med sagen.

3. Nyt domænenavn:

Bestyrelsen har købt domænenavnet www.lonholt.net og alt indhold vedr Lønholt på www.fredensborg-net.dk flyttes til den nye adresse.

Der vil løbende blive informeret.

Næste møde Torsdag, d. 22.marts kl 19:30 hos Ditte

 

 

Mødereferat for bestyrelsesmøde hos John, torsdag den 17. november 2011

Deltagere: Erik, John, Ditte og Finn. (Lars og Tove fraværende)

1)  Der er bleven rettet henvendelse til bestyrelsen omkring håndtering af fyrværkeri, vi kan henvise til gældende vedtægter, samt at folk/naboer passer på hinandens huse og udviser hensyn, kig evt. i lokalavisen op til nytår eller søg på nettet.

2)  Juletræstænding, der vil blive holdt juletræstænding som sidste år, hvor alle der har lyst er velkommende, dette vil starte den 1. december kl. 17.00 

3) John og Ditte havde været til generalforsamling i landsby rådet og meldt ud at dette havde været et godt møde med borgmesteren som gæst.
Det var hovedsagelig problemer omkring gadekær og trafik, der blev drøftet.
Vi arbejder videre med problematikken omkring gadekærets tilstand, vedligeholdelse og rensning, som både har betydning for landsbyens æstetik og de store vandmængder, der ikke kan komme væk, når vi får de kraftige regnskyl.

4) Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen (John) om det kan lade sig gøre at få fartgrænse gennem Lønholt på 40km, da flere har observeret trafikken kommer nok noget hurtigere end de 60km.

5) Vi takkede John for et hyggeligt møde der endnu engang havde stået for de hyggelige rammer!

6) Næste møde torsdag den 19. januar 2012 kl. 19:30 hos denne gang hos Erik

P.s. forslag/debatemner meget modtages gerne

Til alle der ikke kommer til juletræstænding ønskes de en god jul og et godt nytår

Referant
Finn Løvgreen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mødereferat for bestyrelsesmøde hos John, tirsdag den 4. oktober 2011

Referat af bestyrelsesmøde 16.08-2011

Deltagere: John, Tove, Erik, Lars, Ditte. Afbud fra Finn

1. Landsbylaug/landsbyråd.
Vi havde en længere diskussion om hvilke beføjelser de hver for sig havde, og hvor der forekom en sammneblanding med andre foreninger.
Vi nåede ikke frem til et resultat, men må blot konstatere, at vi har forskellige synspunkter.

2. Gadekær/ vandproblemer.
Erik har haft kontakt til en ingeniør, der er specialist at måle forurening i vand,
men da foreningen ingen penge har, må vi afvente hvad der sker i kommunen.
Søren fra Landsbyrådet er i dialog med kommunen om en samlet handlingsplan for alle gadekær i Fredensborg kommune.
Vi afventer nyt herfra.
I kommunens klima og energistrategi arbejdes der med planer om håndtering af de større vandmængder i forbindelse med klimaændringer.
Det kan få betydning for hvordan vandet skal håndteres i landområderne. Udkast til en pjece kan ses her  (vand side 26)

3. Landsbyarkiv.
John har samlet en del billeder og avisudklip fra det gamle og halvgamle Lønholt.
Noget af det vil blive lagt op på hjemmesiden. John arbejder videre på sagen.

4. Ring 5.
Bestyrelse for Lønholt landsbylaug kan ikke gå aktivt ind i "Nej til ring 5" eller andre politiske tiltag,
men vi vil orientere om hvad der sker i sagen.
Der en Facebookside, hvor der er link til avisartikler, der er skrevet om sagen. Se her (Kræver muligvis Facebook adgang)

5. Arrangementer.
Festudvalget bliver kontaktet.

6. Næste møde tirsdag d. 4 oktober hos: John

Referant: Ditte

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mødereferat for bestyrelsesmøde hos John, tirsdag den 31. maj 2011

Deltagere: Lars, John, Ditte og Finn. (Tove og Erik fraværende)

1. Grusvejs/afsfaltsbelægnig firmaet Colas har en lille fin beskrivelse omkring, dette kan læses på deres hjemmeside

2. Festudvalget stod for en udflugt til den store ”klude eg” der blev gennemført med stor succes og i tørvejr!

3. Vedrørende det lille vej-hus, kommunen er blevet spurgt, havde umiddelbart ikke noget kendskab/forhold til denne bygning, (er nok ikke omfattet af lokalplanen f.l.), undersøger videre, måske tilhører det el-selskabet (ref. Forslag), der bliver undersøgt videre.

4.Der afholdes borgermøde om ring 5 på Fredensborg rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal 16. juni kl. 19.30. Borgmester Thomas Lykke Pedersen er ordstyrer.
Det er de lokale Nejtilring5-folk, der arrangerer.
Alle er velkomne, også borgere, der ikke bor i Fredensborg kommune. 

5. Bevaringsforeningen Fredensborg
c/o Søren Widding, Hillerødvejen 6, 3480 Fredensborg, 48 48 45 16 vil gøre opmærksom på sig selv via landsby lauget. Denne forening er med til at bevare fredet bygninger etc. ved hjælp af sponsor/fonds penge.
Hvis dette arbejde har interesse er det bare se at blive medlem.!!

Vi takkede John for et hyggeligt møde

Næste møde tirsdag den 16. august 2011 kl. 20:00 hos Finn

P.s. forslag/debatemner meget modtages gerne

Referant
Finn Løvgreen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mødereferat for bestyrelsesmøde hos Ditte, tirsdag den 5. april 2011

Deltagere: Lars og Erik nye medlemmer (velkommen), John, Ditte, Finn. (Tove fraværende)

1.Præsentation og konstituering, valg af formand,

Lønholt har fået en Damarksmester i veteran formel 1 John Ølhers som ny formand, som takker for æren uden kampvalg, og vi andre vil støtte op omkring ham.

2.Opfølgning på de emner, der var oppe på generalforsamlingen under evt. der bliver fulgt op på det lille vejhus ved byskilte mod Grønholt, tilhørsforhold!?

Grusvejs/afsfaltsbelægnig bliver der ligeledes fulgt op på om dette er sundhedsskadeligt

3. Festudvalget
Lars, Mette og Ditte vil forene kræfter omkring dette

4. Evt.

Emnet vores såkaldte fine gadekær og overløbs-dræn, samt vedligehold af dette, Erik vil undersøge forskellige muligheder og om man evt. kunne se stille et økonomisk forslag op og fremlægge det til kommunen.

Vi takkede Ditte for et hyggeligt møde

Næste møde torsdag den 31. maj 2011 kl. 20:00 hos John

P.s. forslag/debatemner meget modtages gerne

Referant
Finn Løvgreen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mødereferat for generalforsamling, torsdag den 24. marts 2011

1.Ditte startede generalforsamlingen med at byde alle velkommen og takkede for det flotte fremmøde (ca.25 stk.). Herefter fik formanden ordet (Ib) der foreslog Ditte som dirigent og undertegnet som referent, vi takkede for vores hverv.

2.Ib aflagde herefter en fin årsberetning og sluttede af med at takke af som formand, da han er flyttet fra byen.
Dette beklager vi meget da han har ydet en stor indsats, for at vores landsby-laug skulle komme godt fra start, og ny har fungeret fint i helt 1 år.(stort applaus)

3. Indkommende forslag:
Bestyrelsen fremlagde forslag om at generalforsamlingen flyttes fra sidst i marts til april/maj måned, der var ingen indvendinger imod dette og blev enstemmigt vedtaget.
Der blev desuden foreslået at nedsætte et festudvalg for en sommerfest etc. Dette forslag blev også vel modtaget og Lars fra Høje lønholt nr. 8 og Mette fra Gønholtvej 45 lovede at starte op på dette og fik lovning på opbakning fra øvrige

4. Ditte takkede på bestyrelsens vegne Ib for et godt formandskab (endnu et applaus) og efterfølgende opfordrede nye til at melde sig til det spændende bestyrelsesarbejde..

5. Lars Holfelt, Høje Lønholt 8 og Erik Nielsen, Kongevejen 39 var superhurtige til at melde sig som bestyrelsesmedlemmer og ingen havde nogen indvendinger, disse blev valgt og bydes velkommen.

6. Tove fortalte lidt omkring Ring 5 der vil få stor betydning/omvæltninger for Nordsjælland og helt ned til Køge området, hun orienterede om forskellige hjemmesider hvor man kan finde information omkring dette, bl.a. at der er oprettet en protest gruppe der hedder ”Nej til ring 5” www.nejtilring5.dk.
Emnet ”gadejord” blev berørt bl.a. de meget omdiskuterede gadekær, om ejerforhold/vedligeholdelse af dette, emnet vil helt sikkert blive taget op mange gange endnu.
Der blev også stillet spørgsmålstegn om ejerskabet til det lille forladte hus ved bygrænse?
Der blev også spurgt om genbrug af gammel tjære/asfaltbelægning til pålægning på grusveje (her tænkes på miljøet).
De fremmødte blev opfordret til at stille forslag til oprettelse af interessegrupper det kunne være alt lige fra vindmølle-laug, gamle biler, motionsløb og blomster og have mv.
Alt under evt. vil blive taget op på kommende bestyrelsesmøder.

7. John sluttede aftenen af med fortælle om Lønholt fra gamle dage op til nu og lidt om hans egen barndom som ”Lønholter” og der kunne man godt høre at der var andre til stede som kunne genkende lidt af historierne (andre Lønholtere)

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for det flotte fremmøde og til Ditte og Henrik de lagde hus/ perfekte rammer til vores første generalforsamling.

Referant Finn Løvgreen

----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mødereferat for bestyrelsesmøde hos Ditte, tirsdag den 18. januar 2011

Deltagere: Ib, John, Ditte, Finn. (Tove fraværende)

1.Vi lagde ud med optakt til generalforsamling, som iflg. Vores vedtægter skal afholdes inden udgangen af marts, derfor skal der mindes om at forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 31 januar.

http://www.fredensborg-net.dk/loenholt/vedtaegter.htm

2. Bestyrelsen vil stille forslag til afholdelse af general forsamling med udgang af marts flyttes til sidst april/start maj måned

3. Dato for kommende generalforsamling blev fastsat til 24. marts 2011, nærmere om tid og sted ved indkaldelse

4. Vi takker for det flotte fremmøde ved det lille juletræs event 1. december, dagen frembragte et overskud der kunne dække udgifterne til juletræskæde og timer, resten blev besluttet brugt til en ”kaffekasse”

5.Ib takker af fra bestyrelsen ved den kommende generalforsamling, da han er flyttet fra byen (øv)

6. Der blev fastslået afholdelse af landsbyrådsmøde hos Tove den 24.februar!

7. Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer!!

8. Der stilles et forslag om oprettelse af et festudvalg til sommerfest etc.

9. John blev opfordret til at fortælle lidt om landsbyen/historie da han er en ægte ”Lønholter” Dette vil han fremføre under evt./generalforsamling

10. Vi havde oprettelse af diverse interessegrupper op at vende igen, vil blive tage op under evt./generalforsamling

Vi takkede Ditte for et hyggeligt møde

Næste møde: torsdag den 1. marts 2011 kl. 19:30 hos John (kan flyttes til Finn hvis John syntes det, jeg kan forstå han er ved at bygge om)

P.s. forslag/debatemner meget modtages gerne

Referant
Finn Løvgreen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mødereferat for bestyrelsesmøde hos Ditte d. 11/11-2010

Deltagere: Ib, John, Ditte, Finn.

Vi havde en debat om supersygehus og trafikkorridor da det var emnet på landsbyrådsmødet der vil blive lagt et mødereferat på vores hjemmeside nøb/motion, blomster, stauder heste hunde mv.
Vi takkede Ditte for et hyggeligt møde  

Næste møde torsdag d. 18/01-2011 kl. 19:30 hos Ditte

P.s. forslag/debatemner meget modtages gerne

Referant
Finn Løvgreen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mødereferat for bestyrelsesmøde den 19/10-2010

 Deltagere: Ib, John, Ditte, Finn.

1. Vores vedtægter sendes til landsbyrådet for orientering. Dette vil blive mailet til deres sekretær.

2. Vi talte om muligheden for opstilling/lån af fartmålere i Lønholt, for ligesom at markere at bilister gerne må nedsætte hastigheden, både på Grønholtvej og Kongevejen, dette bliver undersøgt nærmere. I skrivende stund har Ditte været hurtig med henvendelse til kommunen de har noteret vores ønske.

3. Vi mener at det kan have almen interesse/idegrunlag at læse mødereferater fra landsbyråds-møder så der rettes henvendelse til landsbyrådet om dette må/kan lægges ud på vores hjemmeside.

4. Der er flere af os der har registeret et stort hul i vejen i svinget på Grønholtvej lige før Kongevejen, der vil blive rettet henvendelse til teknisk forvaltning om udbedring af dette (inden der sker ulykker)

5. Der bliver afholdt landsbyråds-generalforsamling på biblioteket den 4. november kl. 19.30, dette vil blive fremhævet på hjemmeside

6. Der ønskes forslag/ideer med hensyn til erfaringer omkring nabohjælp, vi vil kigge på hjemmesider såsom kriminalpræventivt råd (de må da have en hjemmeside)det er jo ærgerligt at komme hjem for at finde ud af at der har været ubudne gæster, det sker selv ved højlys dag!

7. Der var en snak omkring vedligeholdelse af gadekær, dræn etc., eller mangel på samme.  Det er et område, der trænger til at blive belyst, både hvem der er ansvarlig og hvad der kan gøres, så vi undgår at sumpe til i de voldsomme regnskyl. 

8. Obs. Fredensborg kommune har kreeret et kort over diverse stier ude i land og byer i kommunen, kan ses på biblioteket

9. Vi talte om det kunne være en god ide at afholde et internt loppemarked for Lønholt evt. i sommer halvåret 2011, dette tages op igen.

10.   Bestyrelsen planlægger at tænde juletræ med kaffe og kage 1. december, nærmere om det når detaljerner er på plads

Næste møde Torsdag d. 11/11 kl 19:30 hos Ditte

Referant
Finn Løvgreen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat af stiftende generalforsamling

Tid: 25. februar 2010

Sted: Grønholt Præstegård, Grønholt

Dagsorden:

Valg af dirigent
Drøftelse af og beslutning om vedtægter
Indkomne forslag til dagsorden
Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt


Referat:

Før der blev taget fat på dagsordenen bød Tove Lindhardt velkommen og takkede for det store fremmøde på i alt 26 personer repræsenterende 15 – 20 husstande. Derefter præsenterede hun medlemmerne af den arbejdsgruppe, der blev nedsat i november 2009 med henblik på at starte landsbylauget. Ud over hende selv bestod gruppen af Ib Rasmussen, Finn Løvgreen, Ditte Johnsen og Eva Lundh.

1. Valg af dirigent

Ib Rasmussen blev valgt til dirigent.

2. Drøftelse af og beslutning om vedtægter

Ib Rasmussen indledte med at beskrive baggrunden for udarbejdelse af det forsag til vedtægter, som var udarbejdet af arbejdsgruppen og omdelt før mødet. Der er taget udgangspunkt i tilsvarende vedtægter for andre af kommunens landsbylaug.

Forslaget til vedtægter blev derefter gennemgået punkt for punkt og ændringer blev vedtaget som det fremgår af de endelige vedtægter, der er bilag til dette referat.

Nogle emner gav anledning til en del drøftelse:

Hvad er Lønholt og nærmeste omegn? Det blev besluttet, at dette skulle defineres som matrikler tilhørende Lønholt By.

Kontingent. Især i lyset af, at der normalt er omkostninger forbundet med at annoncere i Lokalavisen og med at anvende Præstegården til møder blev det drøftet, om der skulle opkræves et mindre medlemskontingent. Det blev besluttet, at man indtil videre ville forsøge at undlade dette.

Annoncering af generalforsamling. Såfremt generalforsamling ikke kan annonceres gratis i Lokalavisen vil indkaldelse blive sendt til medlemmerne som elektronisk post samt omdelt til de, der ikke har adgang til dette.

3. Indkomne forslag til dagsordenen

Der var ikke indkommet nogen forslag.

4. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

John Øhlers

Ditte Johnsen

Ib Rasmussen

Finn Løvgreen

Rasmus Offersen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og udpeger repræsentant og suppleant til Fredensborg Landsbyråd.

5. Eventuelt

Website for Lønholt Landsbylaug. Ditte Johnsen har oprettet en Lønholt-side på www.fredensborg-net.dk . Her findes diverse information om Lønholt, ligesom der er en blog, hvor interessante emner kan drøftes. Desuden kan man lægge informationer, billeder, m.m ind på hjemmesiden.

Overnævnte er godkendt af aftenens dirigent Ib Rasmussen.


Hjemmesiden for Lønholt Landsbylaug administreres af Ditte Johnsen
@