Gadekæret i Lønholt kultur eller natur?

Gadekæret i Lønholt er det samlende midtpunkt i landsbyen, og vores eneste offentlige anlæg.
Sammen med de omkringliggende huse, og med sit vekslende fugleliv giver det landsbyen karakter og charme.

Kilde: Kulturarvstyrelsen, Byer og bygninger 2002, (røde bygninger er bevaringsværdige)

 

Nogle årstal og paragraffer:

Naturbeskyttelsesloven 1992 §3

Udstykningsloven 2000 - 2001 §46

Kulturarvstyrelsen: Kommuneatlas for Fredensborg Humlebæk kommune 2002

Fredensborg-Humlebæk kommune: Undersøgelse af udvalgte parkanlæg, herunder Lønholt Gadekær 2004

Kommunesammenlægningen 2007

Det er meget lovgivning og kortlægning indenfor relativ kort tid, også modsatrettede hensigter.....

 

Lidt historik og billeder  v/ Minna Petersen
En gammel branddam, som kommunen sørgede for at rense op med års mellemrum.
Smedens køer blev om sommeren vandet i dammen. En enkelt ged græssede på det frodige græs langs bredden.
Der var plads til at børnene legede og fiskede karusser.
Vandet var så rent, at flere familier hentede vand i dammen til vask etc.
Der var pil og poppel rundt om vandet.
Træerne gik ud og det var sognerådsformand/borgmester Karl Larsen, som egenhændigt sørgede for at plante små birketræer ved dammen.
Han hentede de små birke hos skovfogeden i Grønholt.
Kommentaren lød: "Når forvaltningen gør det, bliver det så dyrt. jeg kan selv plante et par træer."
træerne gror fint og kaster skygge over den forsømte dam, som ikke længere har status af branddam

Video: Gadekærets tilstand v/ Ditte Johnsen
 

Ud over den værdi der er i at have et smukt centrum i en landsby, er gadekæret også en del af det drænsystemet, der skal lede vandet fra Høje Lønholt på rette vej. Der er således flere grunde til at passe godt på landsbyens gadekær

kort over afløb fra gadekær

 

Tilgroning af gadekæret v/ Flemming Sehested

1: Den tiltagende tilgroning er lidt en ond cirkel. Nedbrydningen af det organiske materiale fører til en eutrofiering = næringsrig.

Eutrofieringen medfører en kraftig algevækst i gadekæret og vandet bliver som det ses grønt og slimet af de mange alger. Og det øger vel i princippet også væksten af det planter som er over overfladen (samt alger) og som har adgang til sollys. Den øgede tilgroning ikke kun ødelægger vandkvaliteten, men hæmmer antageligt også dræningen / gennemstrømningen.

2. Desuden er gadekæret omfattet af Naturbeskyttelseslovens beskyttelse. Det betyder forenklet at dets tilstand ikke umiddelbart må ændres. Den typiske fare mod den slags habitater er tilgroning. Der er mig bekendt ikke noget lovkrav om vedligehold, men mon ikke kommunen som forvalter af loven bør føle sig lidt mere forpligtede end andre lodsejere?

  

 


Hjemmesiden for Lønholt Landsbylaug administreres af Ditte Johnsen
@